Τμήματα Αθλητισμού: Λαμπερή Α.Σ. Ελευσίνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ