Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός Ανάδειξης Μειοδότη για τις εργασίες Μίσθωση ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων

Home / Προκηρύξεις / Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός Ανάδειξης Μειοδότη για τις εργασίες Μίσθωση ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων