Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εικαστικό επιμελητή της έκθεσης «Ελευσίνα. Βιομηχανικό Παρελθόν»

Home / Προκηρύξεις / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εικαστικό επιμελητή της έκθεσης «Ελευσίνα. Βιομηχανικό Παρελθόν»
 • Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής -Προσχολικής Αγωγής  (Π.ΑΚ.Π.Π.Α) του Δήμου Ελευσίνας καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος  για εικαστικό επιμελητή, προκειμένου να προβεί σε σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση,  για να καλύψει τις ανάγκες εικαστικής επιμέλειας της έκθεσης, με θέμα «Ελευσίνα. Το Βιομηχανικό Παρελθόν» του Μουσείου Νεότερης Ιστορίας «Γεώργιος Αμπατζόγλου»  Δήμου Ελευσίνας, που θα πραγματοποιηθεί τέλος Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια των Αισχυλείων 2016,  στο  κτίριο των Γραφείων του Παλαιού Ελαιουργείου.
 • Η Ελευσίνα υπήρξε το τρίτο και νεότερο ιστορικό βιομηχανικό κέντρο της Αττικής. Η περίοδος της ανάπτυξης της βιομηχανίας  αποτέλεσε και συνεχίζει ν’ αποτελεί   αναπόσπαστο  κομμάτι του ιστορικού  και  πολιτιστικού φορτίου της πόλης. Είναι επομένως σημαντικό, για το σημερινό προσδιορισμό της,  να πραγματοποιηθεί εκτενής πληροφόρηση για εκείνη την περίοδο, με τη συλλογή και  διοργάνωση έκθεσης υλικού της βιομηχανικής μας κληρονομιάς.
 • Η ΄Εκθεση θα επιχειρήσει, να λειτουργήσει ως μάρτυρας της ιστορίας της βιομηχανίας στην πόλη μας, να αφηγηθεί διαδρομές πίσω στον χρόνο, να αναπλάσει ιστορίες, να ανακαλέσει μνήμες και να ανασυνθέσει  ένα κοντινό μας παρελθόν που προσβλέπει στο σήμερα και στο αύριο.
 • Τυπικά Προσόντα

Αναγκαία τυπικά προσόντα για τη θέση του εικαστικού επιμελητή αποτελούν:

1.Η κατοχή πτυχίου ΠΕ Ιστορίας της Τέχνης ή ΠΕ Εικαστικών &  Εφαρμοσμένων Τεχνών

ή πτυχίο ΠΕ Αρχιτεκτονικής Σχολής

 1. Η εμπειρία σε επιμέλεια  εικαστικών – ιστορικών εκθέσεων

      3. Καλή  γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 1. Η εξοικείωση με τους Η/Υ και οπτικοακουστικά μέσα.
 • Τα παραπάνω προσόντα θα αποδεικνύονται από τους αντίστοιχους, επικυρωμένους, τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένοι) και βεβαιώσεις. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών, ή επί μη εξαρτημένης εργασίας, με άλλα επικυρωμένα έγγραφα και επίδειξη υλικού από προηγούμενες αντίστοιχες διοργανώσεις.
 • Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, θα υποβάλλονται εντός δεκαπενθημέρου και συγκεκριμένα από 9 Ιουνίου  μέχρι    και  23   Ιουνίου  2016, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις ώρες 10:00 έως 14:00, στη Γραμματεία Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. (αρμόδια κα Χριστίνα Κατριβέση), στην οδό Παγκάλου και Κίμωνος 11, Ελευσίνα , 2ος όροφος, τηλ.:                 210-5565613-615-618. Θα συνοδεύονται από σφραγισμένο φάκελο με κατ’ αρχήν εκτίμηση αποζημίωσης με Φ.Π.Α. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα (www.pakppa.gr) του Νομικού Προσώπου.

 • Αρμόδια για την τελική απόφαση και επιλογή είναι η Διοικούσα Επιτροπή  του Μουσείου Νεότερης Ιστορίας «Γεώργιος Αμπατζόγλου»  Δήμου Ελευσίνας.
 • Στον  συνεργάτη που θα επιλεγεί,  θα παραδοθεί ένα πλούσιο υλικό τεκμηρίων (βιομηχανικά αντικείμενα, εργαλεία, μηχανές, φωτογραφίες, έγγραφα, αποκόμματα εφημερίδων,  μαρτυρίες κ.λ.π. ) προς   αξιολόγηση,  διαχωρισμό, ταξινόμηση  κατά ενότητες  και  γενικότερα προς  διεξαγωγή όλων εκείνων των απαραίτητων εργασιών που απαιτούνται,  σε αγαστή συνεργασία με την ομάδα  εργασίας του θέματος,  για την ολοκλήρωση της έκθεσης.  
 • Διαδικασία

Απευθείας ανάθεση.

 • Προϋπολογισμός

Η αμοιβή του αναδόχου- εικαστικού επιμελητή για την οργάνωση, επιμέλεια και  υποστήριξη της έκθεσης, με θέμα «Το Βιομηχανικό Παρελθόν της Ελευσίνας» στο Μουσείο Νεότερης Ιστορίας «Γεώργιος Αμπατζόγλου»  Δήμου Ελευσίνας, δεν θα ξεπεράσει το ποσόν των 5.000 ευρω, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Related Posts