Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, Επικοινωνίας
και Δημοσίων Σχέσεων

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο και παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου και επίσης ασκεί όλες τις αρμοδιότητες για την επικοινωνιακή πολιτική του νομικού προσώπου.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων του τμήματος είναι οι εξής: